Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
ottersenflamingos.be

(versie 2023; gepubliceerd op 6 december 2023
 en sindsdien van kracht)
 

1. Algemeen, toepasselijkheid

 1. Otters & Flamingo’s (hierna: ‘ottersenflamingos.be’) is een eenmanszaak, statutair gevestigd te Linden, Jan Davidtsstraat 52, BTW - nummer 0504.936.765.
  ottersenflamingos.be is te bereiken via het e-mailadres info@ottersenflamingos.be. Meer informatie over ottersenflamingos.be en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.ottersenflamingos.be.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen ottersenflamingos.be en iedere aanbieder of afnemer die kleding aan ottersenflamingos.be in consignatie levert of via de webshop afneemt.
  De aanbieder wordt geacht, door toezending van het Otters & Flamingo’s Verzendlabel, en de afnemer door plaatsing van een bestelling via de webshop, deze algemene voorwaarden te accepteren.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij ottersenflamingos.be voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
 4. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 5. Ottersenflamingos.be heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.
 6. Ottersenflamingos.be is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer

2. Specifieke bepalingen met betrekking tot de aanvoer van de kleding

 1. Elke aanbieder dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder te zijn. De aanbieder biedt kleding in consignatie aan, aan de afnemer via de webshop van ottersenflamingos.be.
 2. Iedere potentiële aanbieder kan via de website een Otters & Flamingo’s Verzendlabel aanvragen. Dit is een voorgefrankeerde adressticker. De voorgefrankeerde zak/doos met inhoud dient ingeleverd te worden bij een door Otters & Flamingo’s aan te wijzen logistieke dienstverlener, die zorg draagt voor de verzending aan ottersenflamingos.be.
 3. De verzendzak kan gevuld worden met nieuwe en in goede staat verkerende, tweedehands baby -en kinderkleding van bepaalde merken, die genoemd worden op de website. Deze tweedehands kleding dient bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, die eveneens op de website zijn vermeld. Zo dient de kleding proper en gestreken te worden aangeleverd en mogen er geen gaten, verkleuringen of sporen van slijtage waarneembaar zijn. Bovendien dient de kleding niet uit de mode te zijn en te passen in het assortiment van ottersenflamingos.be. Uiteindelijk bepaalt ottersenflamingos.be of de ingestuurde kleding in aanmerking komt om in de webshop te worden opgenomen en zal de aanbieder hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Ottersenflamingos.be bepaalt tevens de prijs waarvoor de kleding in de webshop en/of fysieke winkel wordt opgenomen. Ottersenflamingos.be heeft ten allen tijde het recht deze prijzen naar boven dan wel naar beneden aan te passen.
 4. De ontvangen kleding wordt door ottersenflamingos.be zo spoedig mogelijk verwerkt (labellen, fotograferen, etc.) en in de webshop geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximum termijn waarbinnen de ontvangen kledingstukken in de webshop, online, zullen verschijnen.
 5. Van ieder kledingstuk dat is verkocht, ontvangt de aanbieder een percentage van 30% van de verkoopprijs zoals genoemd in de webshop. De BTW neemt ottersenflamingos.be voor haar rekening. Het bedrag dat de aanbieder verdient, zal per kwartaal (eind maart, eind juni, eind september en eind december) worden overgeschreven op het rekeningnummer dat de aanbieder doorgeeft op het formulier dat werd ingevuld en wordt aangegeven in de webshop bij online bestelling van het Otters & Flamingo’s verzendlabel. De aanbieder kan er ook voor kiezen om 45% van de verkoopprijs te ontvangen onder de vorm van een waardebon van Otters & Flamingo's ipv 30% via overschrijving.
 6. Ottersenflamingos.be bepaalt wanneer bepaalde kleding uit de webshop wordt gehaald en of de kleding bewaard wordt om later opnieuw te worden geplaatst in de webshop. Indien de kleding binnen de afgesproken termijn niet verkocht wordt (meestal 1 jaar, tenzij anders afgesproken), kan ottersenflamingos.be deze schenken aan een goed doel. Indien de aanbieder de kleding terugwil, zal hij dit moeten melden aan Otters & Flamingo's bij het aanmaken van een account, bij het binnenbrengen van de kleding en/of per mail (info@ottersenflamingos.be) laten weten binnen de week dat de kleding wordt aangeboden. De kosten om de niet-verkochte en/of niet weerhouden kleding terug te sturen zullen ten laste zijn van de aanbieder, deze worden in rekening gebracht met de opbrengsten die de aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar kleding of, indien geen opbrengsten werden gegenereerd, door ottersenflamingos.be worden aangerekend. 
 7. De door de aanbieders in consignatie gegeven kleding is niet door ottersenflamingos.be tegen brand en waterschade verzekerd. Deze kleding bevindt zich derhalve op eigen risico van de aanbieder bij ottersenflamingos.be dan wel bij een door haar aangestelde derde (opslag/verzendplaats).
 8. In het onverhoopte geval dat de aanbieder een klacht over haar levering dan wel de plaatsing van de kleding in de webshop heeft, dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden aan ottersenflamingos.be per post of e-mail via info@ottersenflamingos.be, waarna ottersenflamingos.be zal trachten deze klacht naar tevredenheid van de aanbieder op te lossen.

3. Specifieke bepalingen met betrekking tot de aankoop van de kleding

 1. Om kleding (producten) te kunnen bestellen op www.ottersenflamingos.be dient de afnemer aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Naam, adres, telefoonnummer en e – mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling
  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Indien u met een betaalkaart betaalt, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.
 2. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met ottersenflamingos.be via info@ottersenflamingos.be.
 3. De door ottersenflamingos.be aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
 4. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan ottersenflamingos.be te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal ottersenflamingos.be trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.
 5. Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om de overeenkomst te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: info@ottersenflamingos.be of per post : Otters & Flamingo’s, Jan Davidtsstraat 52, 3210 Linden) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

U heeft eveneens het recht om door u op de website www.ottersenflamingos.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Ondergoed en zwemgerief worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.

Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.

Als u producten retourneert:

 1. die u niet mag terugsturen,
 2. die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,
 3. die niet goed zijn verpakt,
 4. waarvan producten ontbreken,
 5. waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of
 6. waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten,

behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).
Bij aankoop van kleding via de webshop van ottersenflamingos.be, heeft de afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de kleding door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren).Tijdens voornoemde bedenktermijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde kleding, labels, codering en verpakking. De afnemer zal de kleding slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de kleding wenst te behouden. Indien de afnemer van haar recht op ontbinding gebruik maakt, zal zij de kleding met alle geleverde toebehoren aan ottersenflamingos.be retourneren, conform de door ottersenflamingos.be verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de afnemer, ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door de afnemer betaalde bedrag zal ottersenflamingos.be zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

4. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan ottersenflamingos.be via de webshop kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder en eventueel de afnemers die regelmatig kleding via de webshop bestellen en/of aanbieden, dienen ottersenflamingos.be op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang ottersenflamingos.be geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer dan wel de aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij ottersenflamingos.be bekende (e-mail) adres.
 2. Ottersenflamingos.be zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door ottersenflamingos.be aan de afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval ottersenflamingos.be het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zal terug betalen.
 3. De afnemer is verplicht de door ottersenflamingos.be geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ottersenflamingos.be gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.
 4. De bestelling wordt verzonden via een door ottersenflamingos.be aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van (verzend- en handlingskosten). Indien de afnemer een bestelling plaatst van meer dan €80, worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht.

5. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

Ottersenflamingos.be zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging, of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die ottersenflamingos.be zelf niet in de hand heeft. Indien er een vertraging optreedt, zal ottersenflamingos.be haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

6. Prijs, betaling en incassokosten

 1. De prijzen die door het team van ottersenflamingos.be aan de kleding worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt.
 2. De in de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (zie artikel 4.4.).
 3. Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt ottersenflamingos.be deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten per e-mail aan de afnemer.
 4. Betaling van de verschuldigde kosten kan geschieden op volgende manieren:
  1. Directe betaling na de bestelling via het online betaalplatform;
  2. Per overschrijving
 5. Goedgekeurde betaalkaarten worden vermeld op de website www.ottersenflamingos.be. Als afnemer dient u de gegevens van uw betaalkaart te verstrekken wanneer u een bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. Ottersenflamingos.be levert de producten pas aan wanneer de uitgever van de betaalkaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.
 6. De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ottersenflamingos.be in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met ottersenflamingos.be gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen de tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 2. De door de aanbieder in consignatie geleverde kleding aan ottersenflamingos.be, die door ottersenflamingos.be aan de afnemer is geleverd en die ingevolge 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door de aanbieder worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mag deze kleding worden verpand of anderszins worden bezwaard. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de aanbieder veilig te stellen.
 3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient de afnemer ottersenflamingos.be daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8. Aansprakelijkheid

 1. Ottersenflamingos.be is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van ottersenflamingos.be. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
 2. Ottersenflamingos.be is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Ottersenflamingos.be is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Ottersenflamingos.be draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

9. Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die ottersenflamingos.be verkrijgt via www.ottersenflamingos.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. Ottersenflamingos.be engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De afnemer en de aanbieder kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren door een brief en/of e – mail te richten aan ottersenflamingos.be. De door de afnemer en aanbieder verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met hem/haar als klant van ottersenflamingos.be, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. De aanbieder en afnemer kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief en/of e – mail te richten aan de ottersenflamingos.be via info@ottersenflamingos.be.

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan het logistiek bedrijf dat de kleding aflevert).

10. Overmacht

 1. Ottersenflamingos.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de afnemer en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Ottersenflamingos.be gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Ottersenflamingos.be, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Ottersenflamingos.be, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. Ottersenflamingos.be heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ottersenflamingos.be haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ottersenflamingos.be kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

11. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden, en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

12. Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door Ottersenflamingos.be aan afnemer en aanbieder geleverd materiaal, inclusief de Otters & Flamingo’s Verzendzak berusten uitsluitend bij Ottersenflamingos.be, tenzij anders is aangegeven.

13. Contactgegevens

Voor verdere vragen over het verkopen en/of kopen van 2de handsmerkkleding via www.ottersenflamingso.be kunt u per e-mail, info@ottersenflamingos.be, contact opnemen met onze klantenservice..

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met ottersenflamingos.be is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Koophandel te LEUVEN.