Verzenden & retourneren

Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan ottersenflamingos.be via de webshop kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder en eventueel de afnemers die regelmatig kleding via de webshop bestellen en/of aanbieden, dienen ottersenflamingos.be op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang ottersenflamingos.be geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer dan wel de aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij ottersenflamingos.be bekende (e-mail) adres.
   
 2. ottersenflamingos.be zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door ottersenflamingos.be aan de afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval ottersenflamingos.be het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zal terug betalen.
   
 3. De afnemer is verplicht de door ottersenflamingos.be geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ottersenflamingos.be gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.
   
 4. De bestelling wordt verzonden via een door ottersenflamingos.be aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van €7,5 (verzend- en handlingskosten), of 7€ bij verzending naar een postpunt. Indien de afnemer een bestelling plaatst van meer dan €80, worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht.
   

Retourneren

 1. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan ottersenflamingos.be te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal ottersenflamingos.be trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.
   
 2. Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om de overeenkomst te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: info@ottersenflamingos.be of per post : Otters & Flamingo’s, Jan Davidtsstraat 52, 3210 Linden) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
 3. U heeft eveneens het recht om door u op de website www.ottersenflamingos.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

  Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd),  het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Ondergoed en zwemgerief worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.

  Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.

  Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.

  Als u producten retourneert:
  a. die u niet mag terugsturen,
  b. die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,
  c. die niet goed zijn verpakt,
  d. waarvan producten ontbreken,
  e. waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of
  f. waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten,

  behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).
   
 4. Bij aankoop van kleding via de webshop van ottersenflamingos.be, heeft de afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van de kleding door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren).
   
 5. Tijdens voornoemde bedenktermijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde kleding, labels, codering en verpakking. De afnemer zal de kleding slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de kleding wenst te behouden. Indien de afnemer van haar recht op ontbinding gebruik maakt, zal zij de kleding met alle geleverde toebehoren aan ottersenflamingos.be retourneren, conform de door ottersenflamingos.be verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de afnemer, ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door de afnemer betaalde bedrag zal ottersenflamingos.be zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.